Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   Úvod
   Príspevok na rekreáciu
   Kontakt

 oznam
posledná zmena
1.1.2021

 

 

 

 

 

 

 Príspevok na rekreáciu

 

Žiadateľov o kurz upozorňujeme, že faktúru, ktorou si u svojho zamestnávateľa po splnení podmienok uvedených nižšie, budú uplatňovať príspevok na rekreáciu, vystavujeme na základe údajov zo záväznej prihlášky. T.j. žiadateľom o kurz musí byť osoba, ktorá si bude uplatňovať príspevok na rekreáciu. Zamestnávateľ vyžaduje tieto doklady k žiadosti o rekreačný príspevok: faktúra, učtovný doklad o zaplatení (bankový výpis žiadateľa o kurz), prípadne aj potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku (slúži ako doklad o skutočnom absolvovaní kurzu).

Ak sa chcete prihlásiť na kurz, kliknite tu.

Od 1.1.2019 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa  podľa  § 19 ods.2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov aj príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytnuté podľa §152a Zákonníka práce (ďalej len "§152a ZP"). Podľa §152a ZP zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov má povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. 

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na:
- služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
- pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
- ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
- organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
Oprávnenými výdavkami sú aj vyššie uvedené oprávnené výdavky zamestnanca  na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.
Zamestnávateľ môže poskytnúť  zamestnancovi  príspevok na rekreáciu na základe účtovných dokladov (oprávnených výdavkov) predložených zamestnancom  zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

 

Ak sa chcete prihlásiť na kurz, kliknite tu.

hore

späť

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.